Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających z Nifty by Geneplanet jest Medfemina Genetyka Sp. z o.o., ul. Kukuczki 5/8, 50-570 Wrocław, Polska.

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych, którym jest którym jest Wojciech Paweł Raczyński, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: wojciech.raczynski@geneplanet.com.

Medfemina Genetyka Sp. z o.o. stosuje najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych. Dane pacjentów są przetwarzane jedynie w celu realizacji świadczeń medycznych i usług dodatkowych.

Przetwarzanie danych pacjentów odbywa się w następujących celach:

  1. Przeprowadzenie testu

Cel: przeprowadzenie nieinwazyjnych prenatalnych testów genetycznych Nifty by Geneplanet

Podstawa prawna: w związku z faktem, że dane osobowe stanowią dane wrażliwe podstawą jest udzielona każdorazowa zgoda (art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia

Rodzaj danych osobowych: materiał genetyczny, informacje o przebiegu ciąży i leczenia oraz inne informacje zebrane w trakcie wywiadu medycznego.

Odbiorcy:  dane przekazywane są do genEplanet, d.o.o., z siedzibą w Lublanie, która dostarcza testy Nifty by Geneplanet oraz do BGI z siedzibą w Hongkongu, która przeprowadza badania genetyczne.

Transfer do państw trzecich: dane osobowe w zakresie koniecznym do przeprowadzenia testu będą przekazywane poza obszar UE. W związku z tym administrator danych zapewnił, by przekazywanie danych odbywała się jedynie na podstawie i w zakresie określonym umową zawartą z BGI, przygotowaną w oparciu o standardowe klauzule umowne, zgodne z wzorami zatwierdzonymi przez Komisje Europejską.  Kopie umowy można otrzymać poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail: test.nifty@medfemina.pl

Okres przetwarzania: zgodnie z ustawą o prawach pacjenta dane o udzielonych świadczeniach medycznych będą przetwarzane przez 20 lat od

Osoby, których dane dotyczą: pacjentki korzystające z testów Nifty by Geneplanet

Kategorie przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  1. Badania naukowe:

Cel: udoskonalenie metod badawczych używanych przy wykonywanie Nifty by Geneplanet

Podstawa prawna: w związku z faktem, że dane osobowe stanowią dane wrażliwe podstawą jest udzielona każdorazowa zgoda (art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia. Zgoda na przekazanie materiałów do badań jest odrębna od zgody na wykonanie testu.

Rodzaj danych osobowych: materiał genetyczny, zanimizowane dane dotyczące stanu zdrowia pacjentki.

Odbiorcy: dane przekazywane są do genEplanet, d.o.o., z siedzibą w Lublanie, która dostarcza testy Nifty by Geneplanet oraz do BGI z siedzibą w Hongkongu, która przeprowadza badania genetyczne.

Transfer do państw trzecich: dane osobowe w zakresie koniecznym do badań naukowych będą przekazywane poza obszar UE. W związku z tym administrator danych zapewnił, by przekazywanie danych odbywała się jedynie na podstawie i w zakresie określonym umową zawartą z BGI, przygotowaną w oparciu o standardowe klauzule umowne, zgodne z wzorami zatwierdzonymi przez Komisje Europejską.  Kopie umowy można otrzymać poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail: test.nifty@medfemina.pl

Okres przetwarzania: okres przechowywania zanimizowanego materiału genetycznego do badań naukowych i statystycznych nie jest możliwy do określenia.

Osoby, których dane dotyczą: pacjentki korzystające z testów Nifty by Geneplanet, które wyraziły zgodę na przekazanie materiału do badań,

Kategorie przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  1. Ubezpieczenie testu:

Cel: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Podstawa prawna: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia)

Rodzaj danych osobowych: imię i nazwisko pacjentki

Odbiorcy danych osobowych: dane przekazywane są do genEplanet, d.o.o., z siedzibą w Lublanie, która dostarcza testy Nifty by Geneplanet oraz do BGI z siedzibą w Hongkongu.

Transfer do państw trzecich: dane osobowe w zakresie koniecznym do zawarcia umowy ubezpieczenia będą przekazywane poza obszar UE. W związku z tym administrator danych zapewnił, by przekazywanie danych odbywała się jedynie na podstawie i w zakresie określonym umową zawartą z BGI, przygotowaną w oparciu o standardowe klauzule umowne, zgodne z wzorami zatwierdzonymi przez Komisje Europejską.  Kopie umowy można otrzymać poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail: test.nifty@medfemina.pl

Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane przez okres do przedawnienia roszczeń odszkodowawczych.

Osoby, których dane dotyczą: pacjentki korzystające z testów Nifty by Geneplanet, które zawrą umowę ubezpieczenia testu.

Kategorie przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  1. Umowy bezpośrednie:

Cel: czynności administracyjne związane z realizacją umowy zawartej bezpośrednia z pacjentką

Podstawa prawna: wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 b Rozporządzenia)

Rodzaj danych osobowych: imię i nazwisko pacjentki, numer rachunku bankowego

Odbiorcy danych osobowych: dane przekazywane do banku oraz podmiotu świadczącego usługi księgowe administratora danych

Transfer do państw trzecich: n/d

Okres przetwarzania danych: dane będą przetwarzane przez okres do przedawnienia roszczeń z umowy oraz roszczeń za zobowiązania podatkowe.

Osoby, których dane dotyczą: pacjentki korzystające z testów Nifty by Geneplanet, które zawrą umowę bezpośrednia z administratorem danych

Kategorie przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  1. Logistyka:

Cel: dostarczenie próbek do wykonania testu Nifty by Geneplanet

Podstawa prawna: w związku z faktem, że dane osobowe stanowią dane wrażliwe podstawą jest udzielona każdorazowa zgoda (art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia

Rodzaj danych: pobrana próbka materiału genetycznego wraz z pseudpanimiozwanymi danymi pacjentki.

Odbiorcy: podmioty zaangażowane w logistykę dostarczania testów, w tym firmy kurierskie.

Transfer do państw trzecich: dane osobowe w zakresie koniecznym do przeprowadzenia testu będą przekazywane poza obszar UE. W związku z tym administrator danych zapewnił, by przekazywanie danych odbywała się jedynie na podstawie i w zakresie określonym umową zawartą z DHL, przygotowaną w oparciu o standardowe klauzule umowne, zgodne z wzorami zatwierdzonymi przez Komisje Europejską.  Kopie umowy można otrzymać poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail: test.nifty@medfemina.pl

Okres przetwarzania: dane będą przetwarzane przez okres przedawnienie roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami, tj. nie więcej niż 3 lata.

Osoby, których dane dotyczą: pacjentki korzystające z testów Nifty by Geneplanet

Kategorie przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator informuje, że:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku niepodania danych osobowych test nie może zostać wykonany.

Administrator danych nie będzie wykorzystywał danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody uniemożliwi otrzymanie wyników testu.

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych czego mogą dokonać poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail test.nifty@medfemina.pl lub kontaktując się z powołanym inspektorem ochronnych danych: wojciech.raczynski@geneplanet.com

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że administrator danych narusza jej prawo do ochrony danych osobowych może wnieść skargę do organu nadzorczego pod adresem Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa